Flying Blue Petroleum ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1สมาชิกภาพของ Petroleum Club สงวนให้กับบุคคลธรรมดาอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นมาชิกของโปรแกรม Flying Blue และเป็นลูกจ้างของบริษัทน้ำมัน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือบริษัทแก๊ส ที่ระบุรายชื่อไว้โดย AF และ KLM - ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบุคคลผู้นั้นได้เดินทางไป-กลับทางอากาศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีในเส้นทางน้ำมันของสายการบินแอร์ฟร้านซ์และ/หรือสายการบิน KLM
2.
ผู้สมัครสมาชิกภาพ Petroleum Club ทุกท่านจะกลายเป็นสมาชิกของโปรแกรม Flying Blue โดยอัตโนมัติ และจะถือว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในที่นี้แล้ว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรม Flying Blue ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ www.airfrance.com หรือ www.klm.com ได้จากศูนย์บริการลูกค้า

3.
เส้นทางน้ำมันของสายการบินแอร์ฟร้านซ์และสายการบิน KLM มีระบุอยู่ในเว็บไซต์ www.airfrance.com หรือได้จากศูนย์บริการลูกค้า

4.
สามารถรับสมาชิกภาพของ Petroleum Club ได้โดยการส่งใบสมัครสมาชิกที่ถูกต้องสมบูรณ์และลงนามแล้วกลับมายังสายการบินแอร์ฟร้านซ์และสายการบิน KLM

5.
สายการบินแอร์ฟร้านซ์และสายการบิน KLM สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิก Petroleum Club ของบุคคลที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่วางไว้สำหรับการรับเข้า Petroleum Club

6.
บัตรสมาชิก Petroleum Club เป็นทรัพย์สิทส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร
เฉพาะผู้ถือบัตรเท่านั้นที่จะสามารถรับผลประโยชน์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิก Petroleum Club

7.
บัตรสมาชิก Petroleum Club ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรในการร้องขอสิทธิในการรับบัตรอื่นๆของสายการบินแอร์ฟร้านซ์และ/หรือสายการบิน KLM
บัตร Petroleum Club เพียงอย่างเดียวไม่ได้มอบสิทธิ์ในบริการโรงแรม ร้านอาหาร หรือบาร์ที่นำเสนอโดย Club


8. บัตรสมาชิกมีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปของการรับเข้าเป็นสมาชิก ภายใต้บังคับระยะเวลาบังคับใช้ขั้นต่ำ 12 เดือน
บัตร Petroleum Club จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากผู้ถือบัตรได้เดินทางอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินไป-กลับในเส้นทางน้ำมันระยะยาวหนึ่งเส้นทาง หรือสองเที่ยวบินไป-กลับในเส้นทางน้ำมันระยะกลางหรือสั้น ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์และ/หรือสายการบิน KLM ระหว่างปีปฏิทินก่อนวันที่หมดอายุที่ระบุไว้ในบัตร
สายการบินแอร์ฟร้านซ์และสายการบิน KLM สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกและบัตรสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไม่ตรงตามเงื่อนไขในการรับอีกต่อไป

9.
สายการบินแอร์ฟร้านซ์และสายการบิน KLM สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Petroleum Club ได้ตลอดเวลา

10.
สายการบิน KLM และ สายการบินแอร์ฟร้านซ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Petroleum Club ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดัตช์และฝรั่งเศส เช่น Wet Bescherming Persoonsgegevens (ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544) และกฎหมายฝรั่งเศสฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเสรีภาพซึ่งยึดหลักตาม EU Directive 95/46/EC


ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกใช้และถูกแลกเปลี่ยนโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ สายการบิน KLM และคู่ค้าเพื่อการดำเนินการที่ราบรื่นของ Petroleum Club
นอกจากนี้ เพื่อที่จะทำให้สายการบินแอร์ฟร้านซ์ สายการบิน KLM หรือคู่ค้า สามารถมอบข้อเสนอสินค้าและบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงและวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสาร ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับท่าน จะสามารถถูกแลกเปลี่ยนได้โดยเป็นความลับทั้งหมด ภายใต้การใช้งานเฉพาะของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ สายการบิน KLM และคู่ค้า

strong>12.
สมาชิก Petroleum Club สามารถเรียกร้องได้ตลอดเวลา ที่จะไม่ขอรับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงอีกต่อไป และมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตาม
สำหรับคำร้องขอทั้งหมด กรุณาติดต่อบริการลูกค้าของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร"
กลับไปด้านบนของหน้า