บทนำ

ข้อความปฏิเสธความรับผิด

สายการบินแอร์ฟร้านซ์เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศ


ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ในการรับขนและยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดที่ได้ร่างไว้ในเงื่อนไขทั่วไป อย่างไม่มีข้อสงสัย


สายการบินแอร์ฟร้านซ์อาจปรับปรุงเงื่อนไขที่นิยามไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา
ดังนั้น เราขอแนะนำผู้ใช้ออนไลน์ของเราให้ศึกษาเงื่อนไขนี้ในแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินแอร์ฟร้านซ์
บริษัทจำกัดที่มีเงินทุน 126,748,775 ยูโร
45, rue de Paris
Tremblay-en-France
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex
จดทะเบียนการค้าและบริษัทใน Bobigny ภายใต้หมายเลข 420 495 178
SIRET หมายเลข 420 495 178 00014
APE 5110Z

ที่อยู่อีเมล: mail.informations.generales@airfrance.fr

ทรัพย์สินทางปัญญาและการให้เครดิตภาพ

ข้อมูล ข้อความ การแจ้งให้ทราบ รูปภาพ ภาพถ่าย หรือเนื้อหาใดๆที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ดังนั้น ผู้ใช้ออนไลน์อาจใช้องค์ประะกอบเหล่านี้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น (ใช้ในบ้าน)


ด้วยข้อยกเว้นของบทบัญญัติที่ร่างไว้ทางด้านบน การผลิตซ้ำ การดำเนินการแทน การใช้ หรือการดัดแปลงในรูปแบบใดๆก็ตามต่อเนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจาก การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ นำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา


ตราสินค้าทั้งหมด (ชื่อและตราสัญลักษณ์) และสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือคู่ค้าของสายการบิน
"การผลิตซ้ำ การดำเนินการแทน หรือการใชใดๆซึ่งสัญลักษณ์พิเศษ เป็นการกระทำต้องห้าม โดยปราศจากการยินเป็นลายลักษณ์อักษาของผู้ถือสิทธิ์
"

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือโดยการใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ย่อยใดๆของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและเคารพข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปใช้

ท่านตกลงว่า การไม่ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้ ท่านอาจถูกระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ และในกรณีที่มีการใช้เว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสม ท่านมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีทางอาญา


เว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า
ด้วยเหตุนี้ ท่านยอมรับที่จะใช้เว็บไซต์เฉพาะเพื่อการตรวจสอบความพร้อมของสินค้าและ/หรือการบริการ การสำรองที่นั่ง การเช็คอินออนไลน์ และ/หรือการทำการค้ากับคู่ค้าของเรา

ดังที่เป็นเช่นนี้ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ห้ามโดยเด็ดขาดให้มีการใช้กระบวนการ ระบบ เครื่องมือ (เช่น screenscraping) หุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ การดำเนินการแบบอัตโนมัติหรือด้วยมือหรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อค้นคว้า กู้คืน คัดลอก ตรวจตรา และ/หรือ ค้นคืนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์อื่น


นอกจากนี้ ยังห้ามโดยเด็ดขาดไม่ให้มีการแทรกแซงหรือความพยายามที่จะแทรกแซงด้วยวิธีใดๆก็ตาม กับการดำเนินงานอันเหมาะสมหรือการทำงานของเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการใช้แฟ้มที่มีข้อมูลวิบัติหรือไวรัส) หรือกระทำการใดๆที่อาจส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมจำนวนมากอย่างไม่สมสัดส่วนกับเว็บไซต์ของเรา โดยไม่เป็นไปตามปริมาณการใช้ปัจจุบันของเว็บไซต์

ในกรณีของการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านโดยทันทีและโดยปราศจากการแจ้งเตือน และ/หรือ จะดำเนินการใดหรือใช้สิทธิเรียกร้องที่จำเป็นต่อการเรียกค่าชดเชย

ความรับผิด

โปรดทราบอีกครั้งว่าผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของการรับขนซึ่งอาจค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้
เราแนะนำให้ท่านทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขเหล่านี้
สำหรับสินค้าและบริการอื่นๆทั้งหมดที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ซึ่งไม่อยู่ใต้เงื่อนไขทั่วไปของการรับขน เฉพาะบริษัทที่เสนอสินค้าและบริการอื่นๆเหล่านี้เท่านั้นที่มีความรับผิด
สายการบินแอร์ฟร้านซ์ปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ภาพถ่ายและเอกสารที่แสดงตัวอย่างสินค้าที่เสนออยู่ในเว็บไซต์ไม่มีการผูกพันทางสัญญา
สายการบินแอร์ฟร้านซ์ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเหล่านี้
สายการบินแอร์ฟร้านซ์อาจไม่รับผิดในอันตรายทางอ้อม เช่นการสูญเสียผลกำไร สัญญา หรือโอกาส ซึ่งเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้
การเชื่อมโยงหลายมิติ การบูรณาการการเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดเข้ากับเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ได้รับการอนุญาจอย่างเคร่งครัดหากปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของสายการบินแอร์ฟร้านซ์
สายการบินแอร์ฟร้านซ์อาจไม่รับผิดต่อเนื้อหา ข้อมูล สินค้า และการแจ้งให้ทราบอื่นๆที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายการบินแอร์ฟร้านซ์ ปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ซึ่งมีข้อมูลที่อาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้และบทบัญญัติซึ่งใช้ควบคุม

ข้อพิพาทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส

ในกรณีของข้อพิพาท ศาลฝรั่งเศสจะมีอำนาจในการตัดสินคดีแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ข้อมูลที่ขัดแย้งกันมีระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไปนี้
กลับไปด้านบนของหน้า