ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง

สายการบินแอร์ฟร้านซ์มีบริการ Kids Solo สำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง พนักงานของเราจะคอยติดตามบุตรหลานของท่านที่สนามบินและในระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัย ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังจะได้รับการเสิร์ฟอาหารและสิ่งบันเทิงที่เหมาะสมกับช่วงวัย

การสำรองที่นั่งและความช่วยเหลือ

ลักษณะความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (โดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย) จะแตกต่างกันไปตามอายุของเด็กและจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป

หมายเหตุ:
  • ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางอาจมีอายุต่ำกว่า 18 ปีในกรณีที่เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายของเด็ก ในกรณีที่เด็กเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับท่าน แต่คนละชั้นโดยสาร จะถือว่าเด็กเดินทางโดยลำพัง

สายการบินแอร์ฟร้านซ์มีบริการความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกายหรือมีความคล่องตัวลดลง ภายใต้เงื่อนไขบางประการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Saphir, บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวลดลง

บริการความช่วยเหลือสำหรับเด็ก

การสำรองที่นั่ง

ท่านสามารถสำรองที่นั่งสำหรับเด็กผ่านระบบออนไลน์สำหรับทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เมื่อสำรองที่นั่ง ท่านจะต้องระบุว่าบุตรหลานของท่านจะเดินทางโดยลำพัง จากนั้น ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการดูแลเด็กผ่านระบบออนไลน์
การเช็คอินสำหรับผู้โดยสารเด็ก
สำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง สามารถเช็คอินได้โดย:
  • เช็คอินออนไลน์ จะมีการออกเอกสารเช็คอินภายหลังจากที่เช็คอินแล้ว ท่านจะต้องแสดงเอกสารนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อเด็กได้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ของสายการบินแล้ว
  • เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเลยกำหนดเวลาเช็คอินสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ
เราขอแนะนำให้ท่านกรอกแบบฟอร์มดูแล“ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง” ล้วงหน้าเนื่องจากจะต้องใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในระหว่างการเช็คอิน เพื่อป้องกันมิให้ท่านต้องเร่งรีบจนเกินไปเมื่อใกล้เลยกำหนดเวลาเช็คอิน ท่านสามารถดาวน์โหลด:
  • แบบฟอร์มที่กรอกโดยอัตโนมัติเมื่อทำการสำรองที่นั่งออนไลน์,
  • แบบฟอร์มจากหน้านี้ และกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์

โปรดพิมพ์สำเนาของแบบฟอร์มนี้จำนวนหลายชุดก่อนเดินทางถึงสนามบิน ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ ทั้งนี้ จำนวนของสำเนาที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของการเปลี่ยนเครื่องของผู้โดยสารเด็กในการเดินทางนั้นๆ เที่ยวบินตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนเครื่อง:
  • สำเนา 2 ชุด
  • เที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง: สำเนา 3 ชุด
  • เที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องมากกว่า 1 ครั้ง: สำเนา 4 ชุด

หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กรอกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม โปรดดาวน์โหลด กรอก และพิมพ์แบบฟอร์มมาตรฐานข้างล่างนี้

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

โปรดพาบุตรหลานของท่านไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเลยกำหนดเวลาเช็คอินสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งเวลาและสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะเดินทางมาต้อนรับและนำทางบุตรหลานของท่านไปยังเครื่องบิน

ท่านจะประหยัดเวลาได้มากขึ้นโดยไปรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) ที่เคาน์เตอร์บริการตนเองหากท่านมิได้พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องมาล่วงหน้า

โปรดเช็คอินสัมภาระทั้งหมดที่บุตรหลานของท่านไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้

โปรดรอรับข้อความ SMS ที่ยืนยันว่าเที่ยวบินของบุตรหลานของท่านได้ออกเดินทางแล้ว ก่อนที่ท่านจะออกจากสนามบิน ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน ท่านอาจจะต้องรอเที่ยวบินใหม่พร้อมกับบุตรหลานของท่าน บุคคลที่มีชื่อระบุว่าเป็นผู้รับบุตรหลานของท่านจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันเวลาที่เครื่องบินเดินทางถึงจุดหมายด้วยเช่นกัน
Cliquer pour replier le bloc
บุตรหลานของท่านจะได้รับบริการ Kids Solo พนักงานของเราจะให้การดูแลบุตรหลานของท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย สำหรับในเที่ยวบินระหว่างทวีป บุตรหลานของท่านจะได้เล่นเกม ดูภาพยนตร์ การ์ตูน ฟังรายการวิทยุสำหรับเด็ก และจะได้รับของเล่นในระหว่างเที่ยวบิน
เรามีบริการอาหารที่ปรับตามความชอบของบุตรหลานของท่านในเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่า 2.5 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจะมีการเสิร์ฟอาหารทั่วไป อย่างไรก็ตาม ยังสามารถเลือกเมนูสำหรับเด็กได้ในกรณีที่ต้องการ ในกรณีเช่นนี้ โปรดแจ้งความประสงค์เมื่อสำรองที่นั่ง หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมก่อนเวลาเดินทาง

โปรดแจ้งบุตรหลานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุตรหลานของท่านอยู่ในช่วงวัยรุ่น ว่าไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งบนเครื่องบินได้ โปรดแจ้งเตือนบุตรหลานของท่านให้นั่งอยู่กับที่เมื่อเครื่องบินเดินทางถึงจุดหมาย จนกว่าจะมีผู้ดูแลจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์มานำทางไป

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร บุตรหลานของท่านจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์จนกว่าจะเดินทางถึงจุดหมาย
Cliquer pour replier le bloc
ด้วยบริการ Kids Solo พนักงานของเราจะให้การดูแลบุตรหลานของท่านตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนเครื่อง ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร พนักงานของเราจะเป็นผู้ให้การดูแลบุตรหลานของท่านเช่นเดียวกัน
สำหรับการเปลี่ยนเครื่องที่ใช้เวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมง* บุตรหลานของท่านจะได้รับการต้อนรับในบริเวณรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ซึ่งสำรองไว้สำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังโดยเฉพาะ ในสนามบินปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) และสนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล (Paris-Charles de Gaulle)

บริเวณรับรองผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังมีสิ่งของหรืออุปกรณ์สำหรับผู้โดยสารเด็กโดยเฉพาะ อาทิ บริเวณสำหรับพักผ่อน อ่านหนังสือ การ์ตูน เกมกระดาน และฟุตบอลโต๊ะ บริเวณรับรองผู้โดยสารเด็กมีบริการวีดีโอเกม Sony PlayStation 3 และ/หรือ PlayStation Vita
*1 ชั่วโมงที่สนามบินปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly)
Cliquer pour replier le bloc
เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย บุตรหลานของท่านจะออกจากเครื่องบินหลังจากผู้โดยสารคนอื่นๆ พนักงานของเราจะพาบุตรหลานของท่านไปพบกับบุคคลที่มีชื่อระบุว่าเป็นผู้รับบุตรหลานของท่าน โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันเวลาที่เครื่องบินเดินทางถึงจุดหมายโดยประมาณ และบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของตนปรากฏอยู่

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร บุตรหลานของท่านจะออกจากเครื่องบินภายหลังจากผู้โดยสารคนอื่นๆ และจะได้รับการนำทางโดยผู้ดูแลของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ท่านสามารถอยู่กับบุตรหลานของท่านได้ แต่บุตรหลานของท่านจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลจนกว่าบุตรหลานของท่านจะเดินทางถึงอาคารผู้โดยสาร
Cliquer pour replier le bloc
บุตรหลานของท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับการดูแลจากพนักงานของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ก่อนใครในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก พนักงานของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะอยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดเวลา เราจะแจ้งผู้ที่มีชื่อระบุในแบบฟอร์มการดูแลผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (Unaccompanied Minor) ถึงความคืบหน้าและการดูแลบุตรหลานของท่านในทุกขั้นตอนตลอดทุกช่วงของการเดินทาง
Cliquer pour replier le bloc
ตัวแทนจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะให้การต้อนรับบุตรหลานของท่านที่สนามบิน และจะแจ้งเวลาและสถานที่นัดพบแก่บุตรหลานของท่านและผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วย บริการความช่วยเหลือสำหรับบุตรหลานของท่านจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนับจากจุดนี้ และผู้ดูแลจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะนำทางบุตรหลานของท่านไปยังเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้เช็คอินผ่านระบบออนไลน์

ท่านสามารถเช็คอินให้บุตรหลานของท่านได้ที่เคาน์เตอร์บริการตนเอง (Self-Service Kiosk) หรือเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ โปรดพาบุตรหลานของท่านไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเลยกำหนดเวลาเช็คอินสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ: โปรดอย่าเพิ่งออกจากสนามบินจนกว่าเที่ยวบินของบุตรหลานของท่านจะออกเดินทาง เนื่องจากหากมีการยกเลิกเที่ยวบิน ท่านยังสามารถพบกับบุตรหลานของท่านและรอเที่ยวบินใหม่ได้
Cliquer pour replier le bloc
บุตรหลานของท่านจะได้รับบริการ Kids Solo พนักงานของเราจะให้การดูแลบุตรหลานของท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย
สำหรับในเที่ยวบินระหว่างทวีป บุตรหลานของท่านจะได้เล่นเกม ดูภาพยนตร์ การ์ตูน ฟังรายการวิทยุสำหรับเด็ก และจะได้รับของเล่นในระหว่างเที่ยวบิน
เรามีบริการอาหารที่ปรับตามความชอบของบุตรหลานของท่านในเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่า 2.5 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจะมีการเสิร์ฟอาหารทั่วไป อย่างไรก็ตาม ยังสามารถเลือกเมนูสำหรับเด็กได้ในกรณีที่ต้องการ ในกรณีเช่นนี้ โปรดแจ้งความประสงค์เมื่อสำรองที่นั่ง หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมก่อนเวลาเดินทาง

โปรดแจ้งบุตรหลานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุตรหลานของท่านอยู่ในช่วงวัยรุ่น ว่าไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งบนเครื่องบินได้ โปรดแจ้งเตือนบุตรหลานของท่านให้นั่งอยู่กับที่เมื่อเครื่องบินเดินทางถึงจุดหมาย จนกว่าจะมีผู้ดูแลจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์มานำทางไป

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร บุตรหลานของท่านจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์จนกว่าจะเดินทางถึงจุดหมาย
Cliquer pour replier le bloc
ด้วยบริการ Kids Solo พนักงานของเราจะให้การดูแลบุตรหลานของท่านตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนเครื่อง ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร พนักงานของเราจะเป็นผู้ให้การดูแลบุตรหลานของท่านเช่นเดียวกัน สำหรับการเปลี่ยนเครื่องที่ใช้เวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมง* บุตรหลานของท่านจะได้รับการต้อนรับในบริเวณรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ซึ่งสำรองไว้สำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังโดยเฉพาะ ในสนามบินปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) และสนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล (Paris-Charles de Gaulle) บริเวณรับรองผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพังมีสิ่งของหรืออุปกรณ์สำหรับผู้โดยสารเด็กโดยเฉพาะ อาทิ บริเวณสำหรับพักผ่อน อ่านหนังสือ การ์ตูน เกมกระดาน และฟุตบอลโต๊ะ บริเวณรับรองผู้โดยสารเด็กมีบริการวีดีโอเกม Sony PlayStation 3 และ/หรือ PlayStation Vita เด็กวัยรุ่นที่เดินทางโดยลำพังสามารถใช้บริการของห้องรับรองเหล่านี้ได้เช่นกัน
Cliquer pour replier le bloc
เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย พนักงานของเราจะพาบุตรหลานของท่านไปพบกับบุคคลที่มีชื่อระบุว่าเป็นผู้รับบุตรหลานของท่าน บุคคลที่มีชื่อระบุว่าเป็นผู้รับบุตรหลานของท่านจะต้องเดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาที่เที่ยวบินถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของตนปรากฏอยู่

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินเดียวกับบุตรหลานของท่าน แต่อยู่คนละชั้นโดยสาร บุตรหลานของท่านจะออกจากเครื่องบินภายหลังจากผู้โดยสารคนอื่นๆ และจะได้รับการนำทางโดยผู้ดูแลของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ท่านสามารถอยู่กับบุตรหลานของท่านได้ แต่บุตรหลานของท่านจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลจนกว่าบุตรหลานของท่านจะเดินทางถึงอาคารผู้โดยสาร
Cliquer pour replier le bloc
บุตรหลานของท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับการดูแลจากพนักงานของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ก่อนใครในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก พนักงานของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะอยู่ดูแลบุตรหลานของท่านตลอดเวลา เราจะแจ้งผู้ที่มีชื่อระบุในแบบฟอร์มการดูแลผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (Unaccompanied Minor) ถึงความคืบหน้าและการดูแลบุตรหลานของท่านในทุกขั้นตอนตลอดทุกช่วงของการเดินทาง
Cliquer pour replier le bloc
กลับไปด้านบนของหน้า