เดินทางกับผู้ดูแล

เตรียมตัวให้พร้อมและจองการเดินทาง
สายการบินแอร์ฟร้านซ์อาจจะขอให้ผู้โดยสารที่พิการหรือมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเดินทางพร้อมผู้ดูแล เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอพยพออกนอกเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องมีผู้ดูแลในกรณีต่อไปนี้

  • ผู้โดยสารมีความบกพร่องทางด้านจิตใจจนไม่สามารถเข้าใจ หรือทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้

  • ผู้โดยสารที่ตาบอดและหูหนวก และไม่สามารถสื่อสารกับลูกเรือได้

  • ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว และไม่สามารถอพยพจากเครื่องบินได้ ผู้โดยสารที่เป็นอัมพาดและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และไม่มีแขนทั้งสองข้างสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีผู้ดูแล อย่างไรก็ตามผู้โดยสารที่พิการทั้งแขนและขาจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเดินทางไปด้วยผู้โดยสารเด็กที่มีความพิการหรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวสามารถเดินทางคนเดียวได้ ในฐานะเด็กที่ไม่ต้องการผู้ดูแล หาก

  • ผู้โดยสารเด็กดังกล่าวไม่สามารถอพยพออกนอกตัวเครื่องบินได้

  • ผู้โดยสารจะต้องเข้าใจและสามารถทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้ผู้ดูแลที่เดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุเกิน 18 ปี หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ*.

  • จะต้องไม่เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่พิการหรือมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว พร้อมกับต้องดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี (ในเที่ยวบินภายในประเทศฝรั่งเศสหรืออาณานิคมโพ้นทะเลอื่นๆ) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี (ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ) หรือผู้โดยสารพิการหรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวท่านอื่น**.

*อาจมีข้อยกเว้นสำหรับกรณีพิเศษบางกรณี ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทน Saphir
***การยกเว้นในกรณีเหล่านี้สามารถกระทำได้ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้น โปรดสอบถามเมื่อทำการจอง

กลับไปด้านบนของหน้า