ใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ที่ออกให้โดยแพทย์

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางและจองการเดินทาง
ในกรณีส่วนใหญ่ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ที่ออกให้โดยแพทย์

ถึงแม้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการเดินทางแต่สายการบินแอร์ฟร้านซ์แนะนำให้ท่านติดต่อแพทย์ประจำตัวเพื่อตรวจสอบว่าท่านแข็งแรงพอสำหรับการเดินทางในกรณีต่อไปนี้หรือไม่:

 • ตั้งครรภ์

 • เพิ่งได้รับการผ่าตัด

 • มีการเข้าเผือก


 • ในกรณีต่อไปนี้ผู้โดยสารจะต้องได้รับใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ที่ออกให้โดยแพทย์ที่สังกัดศูนย์บริการทางการแพทย์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ (Air France´s Medical Service):

  • ท่านเดินทางด้วยเปลหามหรือตู้อบ (Incubator)

  • ท่านต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยระบบการหายใจในอัตราที่มากกว่า 2 ลิตรต่อนาที

  • ท่านอาจต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษระหว่างการบินอันเป็นผลมาจากปัญหาทางสุขภาพของท่าน *

  • ท่านเป็นโรคติดต่อ *

* ในกรณีนี้ที่ระบุข้างต้นนี้สามารถแสดงใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ที่ออกให้โดยแพทย์ประจำตัวของท่านหรือแพทย์ที่ประจำที่สนามบิน

กรุณาปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเดินทางถ้าท่านมีอาการหรือเข้าข่ายกรณีในกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ท่านสามารถทำเรื่องขอรับใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ที่ออกให้โดยศูนย์บริการทางการแพทย์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม A และ B:-

แบบฟอร์ม A "ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" การกรอกแบบฟอร์มนี้โปรดขอความช่วยเหลือจากบริการ SAPHIR หรือตัวแทนการสำรองที่นั่งหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว

ส่งแบบฟอร์มทั้งสองที่กรอกข้อมูลแล้วไปยังสายการบินแอร์ฟร้านซ์ไมน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง


ท่านต้องส่งแแบบฟอร์มให้แพทย์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ตามที่อยู่ที่จะได้รับแจ้งจากบริการ SAPHIR จากตัวแทนการสำรองที่นั่งหรือตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว


ศูนย์บริการทางการแพทย์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะประเมินว่าท่านแข็งแรงพอที่จะเดินทางได้หรือไม่ถ้าพร้อมเดินทางแพทย์จะออกใบอนุญาตให้สามารถเดินทางได้ให้แก่ท่าน
เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางด้วยคำแนะนำจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศฝรั่งเศส (ข้อมูลเป็นภาษาฝรั่งเศส)
กลับไปด้านบนของหน้า