สัมภาระสูญหาย หรือเสียหาย สิ่งของที่สูญหายไป

ในการขนย้ายสัมภาระอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนเครื่องหมายและอื่นๆกรณีเกิดการเสียหายเล็กน้อยต่อสัมภาระของท่านเราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้

หากสัมภาระของท่านเสียหาย

ถ้าท่านยังอยู่ที่สนามบิน

กรุณาไปที่บริการสัมภาระของสายการบินแอร์ฟร้านซ์(Air France Baggage Service)บริเวณสนามบินขาเข้าของท่านเพื่อแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของท่าน

จะมีการแจ้งรายงานความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สิน(Property Irregularity Report (PIR))
เราจะให้ข้อมูลที่จำเป็นกับท่านเกี่ยวกับการซ่อมแซมความเสียหายและท่านจะได้รับหมายเลขของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โปรดเก็บเอกสารไว้อย่างดีเพื่อติดตามคำร้องของท่าน

หากท่านเดินทางออกจากสนามบินแล้ว

ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายผ่านทาง แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยัง ศูนย์บริการลูกค้า ในประเทศที่คุณพำนักอยู่ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับใบเสร็จสัมภาระของท่าน

ในทั้งสองกรณีกรุณาระบุเอกสารต้นฉบับมากับคำร้องของท่าน:

  • บัตรผ่านขึ้นเครื่องและสรุปข้อมูลการเดินทาง

  • ป้ายสัมภาระของคุณ

  • ใบเสร็จสำหรับค่าเสียหาย (ใบประเมินค่าซ่อมสัมภาระใบแจ้งสถานะของสัมภาระที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ฯลฯ)


เมื่อยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์โปรดเก็บต้นฉบับของเอกสารไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะขอให้ท่านแสดงหลักฐานในภายหลัง"

กลับไปด้านบนของหน้า