ระเบียบข้อบังคับ

วีซ่าหนังสือเดินทางเงื่อนไขในการเข้าประเทศอ่านข้อแนะนำดีๆที่จะช่วยให้ท่านมีความพร้อมเต็มที่ในการเดินทาง
เว็บไซต์ของ SkyTeam จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่ท่านควรจะทราบก่อนการเดินทาง

สินค้าที่จำกัดการนำเข้า

สิ่งของที่เน่าเสียได้

ท่านสามารถนำอะไรไปในสัมภาระของท่านที่โหลดใต้เครื่อง
ดูรายการของสิ่งของต้องห้าม
ห้ามหรือจำกัดการนำเข้าสิ่งของที่เน่าเสียอย่างเคร่งครัดตามแต่ข้อกำหนดของประเทศ .
ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพืช
ตรวจสอบกับกงสุลหรือหน่วยงานศุลกากรปลายทางหรือประเทศที่เป็นทางผ่านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่่ยวกับสิ่งของควบคุมต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ในสหภาพยุโรป

การนำเข้าผลิตภัณฑ์บางอย่างจากสัตว์ภายในประเทศของสหภาพยุโรป (EU) อาจไม่ได้รับการอนุญาตหรือต้องผ่านขั้นตอนอย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะเป็นแหล่งที่นำเชื้อโรคเข้ามาเผยแพร่ได้
ท่านอาจถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีอาญาหากการไม่รายงานการขนส่งสินค้าต้องห้ามดังกล่าว*.

ห้ามการขนส่งเนื้อสัตว์ที่มาจากสัตว์ป่าโดยเด็ดขาด
ผู้โดยสารที่ละเมิดข้อห้ามนี้อาจมีโทษทางอาญา.

* ตามความในมาตรา L237-3 ของข้อบังคับการประมงทางทะเลและการประมงท้องถิ่นของฝรั่งเศส

สินค้าลอกเลียนแบบ

การนำเข้าและส่งออกสินค้าลอกเลียนแบบนับเป็นความผิดลหุโทษทางศุลกากร


  • ผู้ซื้ออาจได้รับผลกระทบดังนี้
    เสี่ยงถูกปรับถึง 300, 000€ และจำคุกสูงสุด 3 ปี

  • หากมีสินค้าลอกเลียนแบบไว้ในครอบครอง

  • ของ
    มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ซื้อเอง (เช่นอันตรายจากสุราน้ำหอมและเครื่องสำอางที่เป็นของลอกเลียนแบบ)


  • ทำลายอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสที่สืบสานกันมาเป็นเวลานานและมีผลกระทบต่อผู้ที่ผลิตสินค้าจากงานฝีมือ


  • เพิ่มรายได้ทางอ้อมให้เครือข่ายอาชญากรรมด้านการเงิน


กลับไปด้านบนของหน้า