ระเบียบข้อบังคับ

วีซ่าหนังสือเดินทางข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศอ่านข้อแนะนำดีๆที่จะช่วยให้ท่านมีความพร้อมเต็มที่ในการเดินทาง
ก่อนการเดินทางขาออกของท่านเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศสำหรับประเทศปลายทางของท่านโดยติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง
ท่านจะต้องมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดติดตัวระหว่างการเดินทาง:

  • บัตรประจำตัวประชาชน

  • หนังสือเดินทาง

  • วีซ่าฯลฯ


ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารเหล่านี้และเมื่อใกล้หมดอายุต้องต่ออายุเอกสารให้ทันเวลา (ควรเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการรับเอกสารด้วย)
มิฉะนั้นท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับให้แก่ทางสายการบินแอร์ฟร้านซ์เพื่อชดเชยที่สายการบินโดนปรับตามกฏหมาย

หมายเหตุ: บางประเทศต้องใช้หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลือหลายเดินนับต่อจากวันที่ท่านเดินทางกลับ


นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องแสดงตั๋วโดยสารไป-กลับหรือหลักฐานที่แสดงว่าท่านจะเดินทางออกจากประเทศนอกจากนี้โปรดทราบว่าบางประเทศจะร้องขอให้ทางสายการบินให้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับผู้โดยสารได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 บัตรประจำตัวประชาชนฝรั่งเศสจะมีอายุ 15 ปีขยายจากระยะเวลาเดิม 10 ปี
บัตรที่ออกให้ก่อนวันทีกำหนดนี้จะมีอายุ 5 ปีมีเพิ่มเติมจากวันหมดอายุเดิม
อย่างไรก็ตามในบางประเทศอาจจะไม่ทราบระเบียบใหม่นี้
ด้วยเหตุนี้ทางเราขอแนะนำให้ท่านเดินทางด้วยหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเพื่อความสะดวกในขั้นตอนการเข้าประเทศและตรวจคนเข้าเมืองในประเทศปลายทางของท่าน

ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ กระทรวงต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศส เว็บไซต์

ผู้เยาว์ที่ต้องเดินทาง

ไม่ว่าเด็กจะเดินทางคนเดียวหรือเดินทางพร้อมกับท่านเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางและการเข้าประเทศจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศปลายทางที่เด็กของท่านจะเดินทางไปหรือประเทศที่ต้องมีการต่อเที่ยวบิน

ผู้เยาว์ที่ถือสัญชาติฝรั่งเศส

ผู้เยาว์ทั้งหมดที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสต้องมีรหัสประจำตัว (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นอยู่กับปลายทาง)
ผู้เยาว์ต้องมีหนังสือเดินทางในชื่อของตนเอง
เด็กไม่สามารถเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
หมายเหตุ: the French Livret de Familleไม่ใช่แบบฟอร์มที่ถูกต้องที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล
และไม่สามารถใช้ในการเดินทางของผู้เยาว์ได้แม้กระทั่งการบินภายในประเทศฝรั่งเศสเอง

ผู้เยาว์ในกลุ่มสหภาพยุโรป

ผู้เยาว์ในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมดต้องมีรหัสประจำตัว (หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปลายทาง) สำหรับการเดินทางไปยังและ/หรือภายในยุโรป
สำหรับการเดินทางต้องใช้หนังสือเดินทางผู้เยาว์ต้องมีหนังสือเดินทางในชื่อของตนเอง
ผู้เยาว์ไม่สามารถเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง

* ข้อกำหนดสำหรับผู้เยาว์ที่ต้องมีรหัสประจำตัวบังคับใช้กับประชาชนในสหภาพยุโรปทั้งหมดยกเว้นประชาชนของสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์และเดนมาร์ก

ผู้เยาว์ที่เดินทางไปยังหรือจากแอฟริกาใต้

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 เยาวชนทุกคนที่เดินทางไปยังหรือจากประเทศแอฟริกาใต้ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องแสดงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบของแอฟริกาใต้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสถานทูตแอฟริกาใต้หรือสถานกงสุลในประเทศที่เด็กอาศัย


เอกสารเดินทางที่ต้องแสดงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเด็กเดินทางอย่างไร: (เช่นมีผู้ปกครอง 1 หรือ 2 คนเดินทางคนเดียวฯลฯ)
ต้องแสดงสำเนาสูติบัตรของเด็กจำเป็นตลอดการเดินทางทุกช่วงโดยไม่คำนึงถึงว่าเด็กจะเดินทางไปที่ใด


หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือมีการแปลที่ได้รับการรับรองยกเว้นว่าเด็กเป็นผู้พำนักของประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษจากโปรแกรมยกเว้นวีซ่ากับประเทศแอฟริกาใต้ สำหรับการเข้าพำนักน้อยกว่า 3 เดือนเช่นฝรั่งเศสบางประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

พิธีการพิเศษบางอย่าง

สหรัฐอเมริกาอินเดียยุโรป (กลุ่มเชงเก้น *) เฟรนช์โปลินีเซีย

เดินทางด้วยความสบายใจไปกับ Ariane

ท่านเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนใช่หรือไม่
กระทรวงต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศฝรั่งเศสพัฒนาระะบบเชื่อมโยงออนไลน์ชื่อ Ariane ที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสสามารถเข้าไปใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลการเดินทางได้
กระทรวงฯอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุสถานที่ที่ท่านเดินทางหรือพำนักอยู่และติดต่อท่านเฉพาะในกรณีเกิดเหตุวิกฤต * หรือหากมีมาตรการฉุกเฉินที่จำเป็น

* วิกฤตทางการเมืองขั้นรุนแรงหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

ที่สนามบินในปารีสและมาร์เซย์ท่านสามารถผ่านจุดตรวจพาสปอร์ตได้อย่างรวดเร็วด้วยบริการระบบ PARAFE
ต้องการหลีกเลี่ยงการต่อคิวยาวเมื่อเข้าหรือออกจากเขตเชงเก้น
พบกับระบบ PARAFE บริการฟรีที่ไม่ต้องลงทะเบียน * และจัดไว้สำหรับผู้อาศัยในประเทศหลักของยุโรป * * ที่สนามบินเพียงแค่สแกนหนังสือเดินทางที่ตู้อัตโนมัติและวางนิ้วของท่านบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือดิจิตอล
PARAFE ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกและขาเข้าที่สนามปารีสชาลส์เดอโกลล์สนามบินปารีสออร์ลีและสนามบินมาร์เซย์โปรวองซ์

* สำหรับผู้โดยสารที่มีหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ของประเทศฝรั่งเศส ** ผู้อาศัยในสหภาพยุโรปไอซ์แลนด์ลิกเตนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์

ข้อแนะนำดีๆสำหรับผู้เดินทาง: เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศฝรั่งเศส

กลับไปด้านบนของหน้า