บริการส่วนตัวที่สนามบิน (Personal Airport Services)

เงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขาย – บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) (เวอร์ชั่นของวันที่ 28/06/2013)


เมื่อท่านซื้อตั๋วโดยสาร พนักงานของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะนำเสนอบริการฟรีสำหรับท่าน ซึ่งเรียกว่า บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)

บริการเหล่านี้จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแก่ท่านเมื่ออยู่ที่สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินขาออก ขาเข้า หรือเปลี่ยนเครื่อง

เรามีบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุในเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และที่ได้ทำการสำรองตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ หรือสายการบินเคแอลเอ็ม (KLM) สำหรับเที่ยวบินขาออก ขาเข้า หรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 (Paris-Charles de Gaulle 2) ปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly หรือสนามบินอื่นๆ ที่สายการบินแอร์ฟร้านซ์ให้บริการ

เงื่อนไขปัจจุบันถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขายตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อประกาศทางกฎหมาย (Legal Notices)
จะถือว่าลูกค้าที่สำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขปัจจุบันแล้ว


1. คำนิยาม ในเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คำต่างๆ ต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

“ลูกค้า”: บุคคลที่บรรลุนิติภาวะซึ่งได้สำรองเที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือเคแอลเอ็ม (KLM) และต้องการสำรองบริการต่างๆ จากบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)
ผู้โดยสารทุกคนที่มีความคล่องตัวลดลงซึ่งต้องการความช่วยเหลือควรติดต่อ Saphir ซึ่งเป็นบริการความช่วยเหลือของเรา (ภายใต้หัวข้อ “ความช่วยเหลือและการติดต่อออนไลน์”) ซึ่งเป็นหัวข้อในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ผ่าน www.airfrance.com) ก่อนที่จะสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)

“แอร์ฟร้านซ์”: ผู้โดยสารทุกคนที่มีความคล่องตัวลดลงซึ่งต้องการความช่วยเหลือควรติดต่อ Saphir ซึ่งเป็นบริการความช่วยเหลือของเรา (ภายใต้หัวข้อ “ความช่วยเหลือและการติดต่อออนไลน์) ซึ่งเป็นหัวข้อในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ผ่าน www.airfrance.com) ก่อนที่จะสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)

“เงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขาย” หรือ “เงื่อนไขปัจจุบัน”: เงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขายที่บังคับใช้ในปัจจุบันจะอธิบายความหมายของเงื่อนไขการจอง การซื้อ และการให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)

“ราคา”: ราคาของบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ซึ่งคำนวณตามบริการต่างๆ รวมถึงบริการที่ให้ฟรี และ/หรือบริการทางเลือกที่ลูกค้าได้เลือกตามราคาที่แสดงในเงินสกุลยูโร (รวมภาษี)

“บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)”: บริการต่างๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการต้อนรับในแบบเฉพาะและเป็นการส่วนตัว รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่สนามบินที่สายการบินแอร์ฟร้านซ์ให้บริการ ทั้งในเที่ยวบินขาออก ขาเข้า หรือเมื่อเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งอาจรวมกับบริการที่ให้ฟรี อาทิ การรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองและสนามบิน และ/หรือการขนส่งกระเป๋าสัมภาระโดยรถยนต์หรือรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ ลูกค้าสามารถสำรองบริการเหล่านี้ได้ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน

“เว็บไซต์”: เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ตต่อไปนี้ ที่สามารถเข้าถึงได้ในประเทศ http://www.airfrance.com/en ": เบลเยียม แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส รัสเซีย สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา “


2.“คำอธิบายเกี่ยวกับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)


บริการที่สนามบิน


การต้อนรับและบริการความช่วยเหลือที่สนามบิน: บริการนี้หมายรวมถึงการต้อนรับและบริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสาร 1-4 คนโดยตัวแทนจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์สำหรับเที่ยวบินขาออก ขาเข้า หรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 (Paris-Charles de Gaulle 2) ปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) บอร์กโดซ์ (Bordeaux) นีซ (Niece) หรือในสนามบินอื่นๆ ที่สายการบินแอร์ฟร้านซ์ให้บริการ”"

สำหรับเที่ยวบินขาออก ลูกค้าจะพบกับตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ณ จุดนัดพบที่มีการกำหนดล่วงหน้า (จะมีการแจ้งทางโทรศัพท์และยืนยันทางอีเมล) ลูกค้าจะได้รับบริการความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบิน โดยลูกค้าจะสามารถใช้ช่องทางด่วนในขั้นตอนต่างๆ ได้จนกระทั่งถึงบริเวณทางออกขึ้นเครื่อง

สำหรับเที่ยวบินขาเข้า ลูกค้าจะพบกับตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่ประตูทางออกภายหลังออกจากเครื่องบิน และได้รับบริการความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ ที่สนามบิน ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางด่วนในขั้นตอนต่างๆ จนถึงบริเวณทางออกของอาคารผู้โดยสารหรือจุดนัดพบสำหรับบริการถัดไป ลูกค้าที่เปลี่ยนเครื่องที่ปารีสจะได้รับการนำทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนเครื่องนั้นๆ

ในกรณีที่มีการแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล (Paris-Charles de Gaulle) จากตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่มีทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาต่างๆ ดังต่อไปนี้: ภาษาโปรตุเกสของบราซิล ภาษากวางตุ้ง ภาษาฮินดี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง ภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่ ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาสเปน


การต้อนรับและบริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม: ในกรณีที่มีการแจ้งความประสงค์ อาจมีการให้บริการต่อไปนี้เพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม (จำนวนอย่างต่ำ 9 คน) โดยบริการต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้โดยสารต่อกลุ่มและจำนวนของบริการที่ว่างอยู่:

 • บริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ส่วนตัวซึ่งสามารถระบุชื่อเฉพาะของกลุ่มผู้โดยสารนั้นๆ ได้

 • บริการความช่วยเหลือในสนามบินสำหรับผู้นำกลุ่มผู้โดยสารโดยตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

 • บริการห้องรับรองของสายการบินแอร์ฟร้านซ์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ในสภาวะปกติ

 • บริการพื้นที่ VIP ภายในห้องรับรองของสายการบินแอร์ฟร้านซ์บริการรับส่งระหว่างเมือง-สนามบิน

บริการรับส่งระหว่างเมือง-สนามบินด้วยพาหนะ: ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการนี้ได้ โดยสามารถเลือกบริการรับส่งโดยรถยนต์หรือโดยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์พร้อมคนขับ บริการนี้รวมถึงการเดินทางระหว่างสนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 หรือปารีส-ออร์ลี และปารีส

บริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้า: บริการดังกล่าวหมายถึงการที่ลูกค้ารับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 (Paris-Charles de Gaulle 2) และกระเป๋าสัมภาระเหล่านั้นจะถูกจัดส่งไปยังที่พักของลูกค้าในปารีส

บริการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าและการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระที่สนามบิน: บริการดังกล่าวหมายถึงการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าจากสถานที่หนึ่งในปารีสและจัดส่งกระเป๋าสัมภาระไปยังเที่ยวบินของลูกค้าที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 (Paris-Charles de Gaulle 2)


3. การสำรองบริการ

3.1. ท่านสามารถสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ได้ทาง:

 • โทรศัพท์ผ่านศูนย์ให้บริการเฉพาะของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ที่หมายเลข+33 (0)1 72 95 00 77 (อัตราค่าโทรท้องถิ่นหรือต่างประเทศมาตรฐาน – โดยไม่มีการคิดเงินเพิ่ม), วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 21:00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 20:00 น.)

 • หรือโดยการส่งแบบฟอร์มขอสำรองบริการซึ่งสามารถขอรับได้เมื่อสำรองหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองเที่ยวบินในเว็บไซต์ท้องถิ่นของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ในประเทศต่อไปนี้: เบลเยียม แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส รัสเซีย สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ศูนย์ให้บริการลูกค้าของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อสรุปและยืนยันการสำรองบริการ


3.2. จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) โดยบริการดังกล่าวจะมีไว้สำหรับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ ซึ่งเดินทางในเที่ยวบินขาเข้า ขาออก หรือเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือเคแอลเอ็ม (KLM) ที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล 2 (Paris-Charles de Gaulle 2) ปารีส-ออร์ลี (Paris-Orly) บอร์กโดซ์ (Bordeaux) นีซ (Nice) หรือสนามบินอื่นๆ ที่มีบริการของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ""ไฟล์การสำรองบริการสามารถใช้ได้สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน (ทั้ง
ผู้ใหญ่และเด็ก)"" สำหรับบริการผู้โดยสารกลุ่ม ไม่มีการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารต่อไฟล์ แต่การให้บริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้โดยสารและบริการที่ว่างอยู่

3.3. ท่านสามารถสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) พร้อมกับการสำรองที่นั่ง การออกตั๋ว และการชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับบริการที่ว่างอยู่ จะมีการยืนยันการสำรองบริการภายหลังการชำระเงิน ท่านจะได้รับอีมลยืนยันการสำรองบริการและรายละเอียดในเงื่อนไขโดยทั่วไปเกี่ยวกับการขาย

3.4. การสำรองและการยืนยันการสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ทั้งหมด

 • สำหรับการต้อนรับและบริการความช่วยเหลือที่สนามบินปารีส-ชาร์ลส์เดอโกล:
  หนึ่ง(1)ชั่วโมงและสามสิบ(30)นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นและกลาง และสอง(2)ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะไกล

 • สำหรับการต้อนรับและบริการความช่วยเหลือที่สนามบินอื่นๆ: สี่สิบแปด(48)ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง

 • สำหรับการรับส่งระหว่างเมือง-สนามบิน และ/หรือการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าในปารีส: สิบสอง(12)ชั่วโมงก่อนเริ่มการบริการ

 • 3.5. เมื่อทำการสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ลูกค้าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สายการบินฯ และจะไม่ทำการสำรองบริการหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขปัจจุบันได้

  3.6. เมื่อทำการสำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ลูกค้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  (1) ลูกค้าจะสามารถทำสัญญาและรับสิทธิประโยชน์จากบริการนั้นๆ
  (2) ในกรณีที่ลูกค้าเลือกบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) สำหรับเที่ยวบินขาออกโดยมีกำหนดเวลานัดพบช้าสุด (ตามที่กำหนดโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์สำหรับการขอใช้บริการแต่ละครั้งและตัวแปรอื่นๆ ตามเครือข่าย จำนวนกระเป๋าสัมภาระ สถานะการเช็คอินล่วงหน้า และปัจจัยในการดำเนินการ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีการรับรองการขึ้นเครื่อง จะถือว่าลูกค้าได้ยืนยันว่าได้รับทราบว่ากำหนดเวลาช้าสุดนั้นไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลดังต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่มีความคล่องตัวลดลง

  • สตรีมีครรภ์

  • เด็ก (อายุระหว่าง 2 – 11 ปี)และเด็กเล็กไม่ว่าจะเดินทางพร้อมผู้ใหญ่หรือไม่

  • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์ในห้องโดยสาร


  (3) ในกรณีที่ลูกค้าเลือกบริการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้า จะต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารจะมารับกระเป๋าสัมภาระตามเวลาที่กำหนด

  3.7. บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ที่ลูกค้าได้สำรองไว้จะไม่สามารถโอนแก่ผู้อื่นได้  4. ราคา
  บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) จะมีราคาที่แตกต่างกันไปตามบริการที่ได้เลือกและสำรองไว้

  จะมีการแจ้งราคาสุดท้ายแก่ลูกค้าเมื่อมีการสำรองบริการทางโทรศัพท์ จะมีการแจ้งราคาตามราคาพื้นฐานของบริการที่ลูกค้าเลือก ค่าธรรมเนียมการจอง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง (จำนวนของผู้โดยสารหรือกระเป๋าสัมภาระ เมืองและ/หรือสถานที่ในการรับส่ง เวลา ฯลฯ)

  สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราพื้นฐานที่ใช้สำหรับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) แต่ละบริการได้ในหมวด “A la Carte services” ในหน้าบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

  อัตราค่าบริการพื้นฐานจะระบุเป็นสกุลเงินยูโร


  5. การชำระเงิน
  การชำระเงินจะกระทำผ่านการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นสกุลเงินยูโร สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะดำเนินการหักเงินในบัญชีในทันทีภายหลังสิ้นสุดการสำรองบริการทางโทรศัพท์

  การชำระเงินสำหรับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) สามารถทำได้โดยใช้บัตรเครดิตดังต่อไปนี้: American Express, Mastercard/Eurocard, Visa, Diners, UATP และ JCB

  การชำระเงินโดยบัตรเครดิตจะมีความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากจะมีการเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐานสูงสุด


  6. การใช้เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Miscellaneous Document)
  การซื้อบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) จะได้รับการยืนยันโดยใช้เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Miscellaneous Document) ลูกค้าควรพิมพ์เอกสารนี้เพื่อเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเอกสารนี้ประกอบด้วยหลักฐานของข้อมูลการซื้อซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน


  7. ข้อผูกพันของสายการบินแอร์ฟร้านซ์
  สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะได้รับทราบว่าสายการบินแอร์ฟร้านซ์อาจมีข้อจำกัดด้านการดำเนินการอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดด้านความมั่นคงและ/หรือความปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)

  ในกรณีเช่นนี้ สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะแจ้งลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนการบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

  ในกรณีที่ไม่สามารถให้หรือปรับเปลี่ยนการบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) เนื่องด้วยเหตุผลด้านการดำเนินการดังที่ได้กล่าวข้างต้น สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะไม่รับผิดชอบในความผิด และลูกค้าที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) จะได้รับเงินคืนตามกระบวนการที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 9


  8. การขอปรับเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ภายหลังจากที่ได้มีการสำรองบริการ
  โดยลูกค้านั้นสามารถกระทำได้ โดยขึ้นอยู่กับบริการที่ว่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: (1) มีการขอปรับเปลี่ยนบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) อย่างช้าที่สุด:

  • สำหรับการต้อนรับและบริการความช่วยเหลือที่สนามบิน: สอง(2)ชั่วโมงและสามสิบ(30)นาทีก่อนที่จะมีการเริ่มการบริการ

  • สำหรับการรับส่งระหว่างเมือง-สนามบิน การจัดส่งและ/หรือการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าและบริการสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม:ยี่สิบสี่(24)ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเริ่มการบริการ


  (2) ราคาภายหลังการขอปรับเปลี่ยนการบริการจะเท่ากับราคาที่ได้มีการชำระไปแล้ว ในกรณีที่ราคาภายหลังจากที่มีการขอปรับเปลี่ยนบริการสูงกว่าราคาของบริการดั้งเดิม ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ในกรณีที่ราคาภายหลังจากที่มีการขอปรับเปลี่ยนบริการต่ำกว่าราคาของบริการดั้งเดิม ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างคืน
  (3)ลูกค้าจะสามารถสำรองการบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ภายหลังได้
  (4) ชื่อของลูกค้าจะยังคงเดิม


  9. เงื่อนไขในการคืนเงิน
  9.1 ลูกค้าที่ได้สำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) จะได้รับเงินคืนตามราคาของบริการนั้นๆ ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:


  • เที่ยวบินของสายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือเคแอลเอ็ม(KLM) ที่ลูกค้าได้สำรองบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ล่าช้าหรือยกเลิก (ในกรณีที่สายการบินแอร์ฟร้านซ์ไม่สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการได้)

  • สายการบินแอร์ฟร้านซ์หรือผู้ให้บริการมิได้เป็นผู้ให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport)  9.2. ลูกค้าสามารถขอเงินคืนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไปสำหรับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ได้โดยกรอกแบบร้องเรียนออนไลน์ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” และ “ข้อร้องเรียน” ในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ผ่าน http://www.airfrance.com. หรือผ่านลิงค์ต่อไปนี้: http://www.airfrance.fr/FR/th/local/transverse/footer/reclamation.htm.
  9.3. ลูกค้าจะไม่สามารถขอเงินคืนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระไปสำหรับบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ได้ในกรณีใดก็ตามที่การไม่ให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) มีสาเหตุมาจากตัวลูกค้าเองหรือลูกค้ามิได้เคารพหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขปัจจุบัน


  10. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการใช้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) (การต้อนรับและบริการความช่วยเหลือ)
  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาออก ลูกค้าจะต้องแสดงตัวที่จุดนัดพบในเวลาที่ได้มีการตกลงกันล่วงหน้าและที่ได้มีการยืนยันทางอีเมล ตัวแทนจากสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะรออยู่ที่จุดนัดพบล่วงหน้าสิบ(10)นาทีก่อนเวลานัด

  ในกรณีที่ลูกค้าแสดงตัวภายในห้า(5)นาทีภายหลังจากเวลานัดและการนำทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป สายการบินแอร์ฟร้านซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการโดยจะนำทางลูกค้าไปยังเคาน์เตอร์ Sales Desk เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการหาเที่ยวบินตามประเภทของตั๋วโดยสารและเงื่อนไขในการขาย

  สำหรับลูกค้าที่แสดงตัวล่าช้าเกินกว่าสิบห้า(15)นาทีภายหลังจากเวลานัด สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะถือว่าลูกค้า “ไม่ปรากฏตัว” และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาเข้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลานัดกับตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ตามข้อกำหนดด้านการดำเนินการ


  11. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการใช้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) (การรับส่งระหว่างเมือง-สนามบิน บริการจัดส่งและ/หรือเช็คอินกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้า และบริการสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม)

  สำหรับลูกค้าที่แสดงตัวล่าช้าจากเวลานัด สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะถือว่าลูกค้า “ไม่ปรากฏตัว” และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ


  11.1. บริการขนส่งผู้โดยสาร
  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาออก ลูกค้าจะต้องแสดงตัวที่สถานที่และเวลานัดพบตามที่ได้มีการตกลงไว้และยืนยันทางอีเมล

  สำหรับลูกค้าที่แสดงตัวล่าช้าจากเวลานัด สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะถือว่าลูกค้า “ไม่ปรากฏตัว” และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาเข้า สถานที่และเวลานัดกับตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์จะมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดด้านการดำเนินการ

  11.2. บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ
  สำหรับบริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระในเที่ยวบินขาออก อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการรับกระเป๋าสัมภาระหนึ่งวันก่อนวันเดินทาง

  สำหรับบริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระในเที่ยวบินขาเข้า อาจมีการส่งกระเป๋าคืนอย่างช้าที่สุดหนึ่งวันภายหลังวันที่เดินทางถึงจุดหมาย

  ศูนย์การบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) จะติดต่อลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้:

  • กระเป๋าสัมภาระไม่ได้เช็คอินหรือจัดวางไว้สำหรับเที่ยวบินขาออก (บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ ที่พัก-สนามบิน)

  • กระเป๋าสัมภาระสูญหายเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย (บริการเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ สนามบิน-ที่พัก)

  • กระเป๋าสัมภาระได้รับความเสียหาย: มีการพบความเสียหายเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย


  11.3 – บริการเฉพาะสำหรับผู้โดยสารกลุ่ม
  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาออก ผู้โดยสารกลุ่มจะต้องแสดงตัวในสถานที่และเวลานัดตามที่ได้มีการตกลงไว้และยืนยันทางอีเมล

  ในกรณีที่ผู้โดยสารกลุ่มแสดงตัวภายในเวลาสิบห้า(15)นาทีภายหลังจากเวลาที่ได้มีการตกลงไว้และการนำทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป สายการบินแอร์ฟร้านซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการโดยจะนำทางลูกค้าไปยังเคาน์เตอร์ Sales Desk เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการหาเที่ยวบินตามประเภทของตั๋วโดยสารและเงื่อนไขในการขาย

  สำหรับบริการในเที่ยวบินขาเข้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลานัดกับตัวแทนของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ตามข้อกำหนดด้านการดำเนินการ


  12. ความรับผิดชอบ
  บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์หมายรวมถึงบริการของสายการบินแอร์ฟร้านซ์โดยตรง และบริการฟรีโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระภาคพื้นดิน) ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเหล่านี้ ในขอบเขตของบริการที่ผนวกรวมกับบริการของสายการบินแอร์ฟร้านซ์

  สายการบินแอร์ฟร้านซ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสำรองบริการ ราคา และการจัดการและประสานงานเพื่อให้บริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ตามที่ระบุในเงื่อนไขปัจจุบัน

  สายการบินแอร์ฟร้านซ์เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งทางอากาศแต่เพียงผู้เดียวตามที่ระบุในอนุสัญญา Montreal Convention และเป็นผู้จัดการการบริการโดยตรง (“การต้อนรับและบริการความช่วยเหลือที่สนามบิน”) สายการบินแอร์ฟร้านซ์จะไม่รับผิดชอบในการบริการขนส่งภาคพื้นดินสำหรับผู้โดยสารและ/หรือกระเป๋าสัมภาระในรูปของบริการลูกค้าเฉพาะบุคคลที่สนามบิน (Personalized Services at the Airport) ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ให้บริการภาคพื้นดิน ตามกฏเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริการเหล่านี้
  คำร้องทุกข์เกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง การชำระเงินและองค์กรที่รับผิดชอบการบริการส่วนบุคคล (Personalized Services) ณ สนามบินทั้งหมด จะต้องส่งเรื่องไปยังสายการบินแอร์ฟร้านซ์โดยการกรอกแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์โดยเลือกหัวข้อ “ติดต่อเรา” และเข้าไปที่หัวข้อ “การร้องทุกข์” บนหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน www.airfrance.com/en. หรือผ่านทางลิงค์ต่อไปนี้: http://www.airfrance.fr/FR/th/local/transverse/footer/reclamation.htm.
  ข้อร้องทุกข์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภาคพื้นดินที่เชื่อมโยงกับ Personalized Services ณ สนามบิน จะต้องส่งเรื่องไปที่ผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้องตามรายการต่อไปนี้:

  การเดินทางโดยรถยนต์พร้อมคนขับ:
  EUROLIMO, SA.S บริษัท S ซึ่งมีทุนดำเนินงานจำนวน 225,000 ยูโร จดทะเบียนกับ Antibes Commercial Registry ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน B 2011 931 ตั้งอยู่ที่:17 bis Allée des Métallos, 06700 Saint-Laurent-du-Var

  การเดินทางโดยรถจักรยานยนต์แท็กซี่

  CITYBIRD, SA.S
  บริษัทซึ่งมีทุนดำเนินงานจำนวน 334,042 ยูโร ตั้งอยู่ที่: 39 avenue Édouard Vaillant, 92100 Boulogne, RCS Nanterre B 448 886 762

  http://www.city-bird.com/
  การขนส่งสัมภาระและการเช็คอิน:
  BSE SA.S เจ้าของแบรนด์กระเป๋า Liberty Bag ซึ่งมีทุนดำเนินงานจำนวน 10,000 ยูโร จดทะเบียนกับ Bobigny Commercial Registry ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน 513 732 693 ตั้งอยู่ที่: 58 rue de Neuilly, Parc des Guillaumes, Bât
  E1, 93130 Noisy Le Sec.


  13.การติดต่อ
  ในการติดต่อสายการบินแอร์ฟร้านซ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการส่วนบุคคลที่ส่วนสำรองที่นั่งหรือการร้องทุกข์ ณ สนามบิน กรุณาติดต่อศูนย์บริการได้ทุกวันผ่านทางโทรศัพท์ ระหว่างเวลา 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. ตามเขตเวลาชาติยุโรปกลางหรือ CET ผ่านทางหมายเลข: +33 (0)1 72 95 00 77 (อัตราค่าโทรศัพท์ภายในหรือระหว่างประเทศ; ไม่เก็บค่าธรรมเนียม)


  14.
  เหตุสุดวิสัย

  สายการบินแอร์ฟร้านซ์และ/หรือซัพพลายเออร์ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ บริการส่วนบุคคลที่สนามบินจะไม่รับผิดชอบและไม่ถือว่าไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านได้สำรองไว้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หากการผิดสัญญาเป็นเหตุอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยซึ่งได้นิยามไว้หรือตีความไว้โดยหลักกฎหมายฝรั่งเศส ในกรณีนี้ ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยความเสียหายใดๆอันเป็นผลมาจากผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการไม่ได้รับการบริการ


  15.ความปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ
  ข้อมูลของลูกค้าที่จัดเก็บโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์เพื่อนำไปใช้สำหรับการบริการส่วนบุคคล (Personalized Services) ณ สนามบิน จะได้รับการดูแลตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาได้จากนโยบายความปลอดภัยและการรักษาความลับซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ฟร้านซ์ ผ่านทาง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยและนโยบายการรักษาความลับของเราอยู่ภายใต้ "ติดต่อเรา" โดยไปยังเว็บไซต์ของแอร์ฟร้านซ์ผ่าน http://www.airfrance.fr/FR/th/common/transverse/footer/edito_psc.htm

  16. สิทธิ์ในถอนคืน
  เราประสงค์จะแจ้งให้ทราบว่า ตามหัวข้อการสละสิทธิ์ในมาตราที่ L121-20-4 ของหลักเกณฑ์สำหรับผู้บริโภคของฝรั่งเศส ท่านไม่สามารถถอนสิทธิ์สำหรับการซื้อการขนส่ง ร้านอาหาร และ/หรือบริการสันทนาการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีกำหนดที่จะจัดส่งให้ตามวันที่ที่ระบุไว้หรือจัดส่งเป็นระยะ

  สำหรับการสำรองการบริการอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อความก่อนหน้า ท่านจะได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายเรื่องสิทธิในการสละสิทธิ์ภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่สำรองการบริการ เว้นแต่กรณีที่การสำรองบริการของท่านมีกำหนดให้จัดส่งก่อนเจ็ด (7) วัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย


  17. สมาชิก Flying Blue - การสะสมไมล์
  ลูกค้าที่ถือบัตร Flying Blue และซื้อบริการ ส่วนบุคคล ณ สนามบิน อาจได้รับไมล์สะสมเพิ่ม หากลูกค้าจัดถูกระบุให้อยู่ในประเภทดังกล่าวตามหมายเลขสมาชิก ณ เวลาที่มีการซื้อหากลูกค้าไม่ได้ถูกระบุไว้ในประเภทดังกล่าวในเวลาที่มีการซื้อ ลูกค้าดังกล่าวจะไม่ได้รับไมล์สะสมเพิ่ม


  18.การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปของการขายในปัจจุบัน
  สายการบินแอร์ฟร้านซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปรับเปลียนบริการส่วนบุคคล ณ สนามบิน และเงื่อนไขทั่วไปของการขายในปัจจุบันได้ตลอดเวลา การสมัครสมาชิก บริการส่วนบุคคล ณ สนามบินของลูกค้า อยู่ภายใต้ เงื่อนไขทั่วไปของการขายที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการสำรองการบริการ เว้นแต่จะมีการกำหนดให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทั่วไปของการขายเหล่านี้ โดยหน่วยงานของภาครัฐ (ซึ่งในกรณีนี้ การเปลี่ยนแปลงยังหมายรวมถึงการสำรองการบริการทุกประเภทที่กระทำโดยลูกค้า)


  19.กฎหมายที่ใช้บังคับ
  เงื่อนไขทั่วไปของการขายในปัจจุบันอยู่ภายในกฎหมายของฝรั่งเศส
  ในกรณีของการฟ้องร้องคดี เฉพาะศาลของฝรั่งเศสเท่านั้นที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินคดี เว้นแต่ในกรณีอื่นๆที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขทั่วไปของการขาย
กลับไปด้านบนของหน้า