นโยบายการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล

การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในบริบทของการใช้บริการของ Air France โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Air France ในฐานะผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลอาจทำการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

Air France เป็นบริษัทในกลุ่ม AIR FRANCE - KLM

AIR FRANCE เช่นเดียวกับ KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) มีหน้าที่เคารพกฎการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร สมาชิกโปรแกรมความภักดี ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Air France การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งนำมาใช้ในบริการที่สามารถเข้าถึงได้ เคารพระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของกฎหมาย "การคุ้มครองข้อมูลทางคอมพิวเตอร์" วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2521 แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (กฎระเบียบสหภาพยุโรป 2016/679) หรือ « RGPD ». โปรแกรมสมาชิก Flying Blue และ BlueBiz เป็นโปรแกรมร่วมกับ KLM

AIR FRANCE และ KLM เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมดังกล่าว ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกกำหนดโดยข้อตกลง

เพื่อควบคุมดูแลการใช้กฎเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง Air France ได้แต่งตั้งตัวแทนคุ้มครองข้อมูลซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ (CNIL) Air France ยังดำเนินมาตรการภายในอันเหมาะสมเพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎดังกล่าวภายในองค์กร

ข้อผูกพันของ AIR FRANCE
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

Air France รับประกันระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ผู้ใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบุคคลใดๆซึ่ง Air France ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Air France รับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ตนดำเนินการ โดยเฉพาะ Air France รับรองว่าจะเคารพกฎต่อไปนี้:
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส (การเคารพกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส).
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีการประมวลผลในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวในภายหลัง (ข้อจำกัดของวัตถุประสงค์).
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม และจำกัดตามความจำเป็นของวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล (การจำกัดข้อมูล).
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง ได้รับการปรับปรุงข้อมูล และมีการนำทุกมาตรการอันเหมาะสมมาใช้เพื่อให้ข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลถูกลบทิ้งหรือแก้ไขในทันที (ความถูกต้อง).

Air France ดำเนินมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม เพื่อรับประกันระดับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประมวลผล เพื่อตอบสนองกฎข้อบังคับ และเพื่อปกป้องสิทธิและข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการดำเนินการประมวลผล

นอกจากนี้ Air France บังคับให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับผู้รับเหมาช่วง (ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา ฯลฯ )

สุดท้าย Air France มุ่งมั่นที่จะเคารพหลักการอื่นๆซึ่งบังคับใช้ตามกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อบังคับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

AIR FRANCE นำข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

เนื่องจากความสัมพันธ์ของท่านกับทางบริษัท ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ เว็บและแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระหว่างการท่องเว็บไซต์ การซื้อ การสำรองที่นั่ง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เมื่อสมัครจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสร้างบัญชี Air France หรือ Flying Blue เมื่อท่านสมัครงาน เมื่อท่านแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บเครือข่ายสังคมของเรา เมื่อท่านดำเนินการติดต่อใดๆกับ Air France หรือเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราด้วยวิธีอื่นใด

2. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมาย

ข้อมูลของท่านจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการสำรองที่นั่ง และการซื้อบัตรโดยสาร การให้บริการหรือบริการเฉพาะต่างๆ : การให้บริการการขนส่ง การหาลูกค้าใหม่ การสร้างความภักดี การจัดกิจกรรม ข่าวสารการตลาด การสำรวจความพึงพอใจ การจัด เกมการแข่งขัน สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่สนามบินหรือบนเครื่อง การศึกษาสถิติ การรับสมัครงาน บริการหลังการขาย การจัดการคำขอ/การร้องเรียนของท่าน อีกทั้งเพ่ือรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน และเพื่อต่อสู้กับการทุจริต

นอกจากนี้ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม (โดยเฉพาะเพื่อส่งข้อเสนอพิเศษเฉพาะบุคคล) การประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นสิ่งจำเป็น :
 • เพื่อรับรองการปฏิบัติงานของสัญญาในการขนส่ง
 • เพื่อเคารพข้อบังคับทางกฎหมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรับรองความปลอดภัยของเที่ยวบิน ปฏิบัติตามระเบียบบังคับตรวจคนเข้าเมืองของหน่วยงานรัฐบาลฝรั่งเศสหรือต่างประเทศ...)
 • เพื่อประโยชน์ตามสิทธิ์ทางกฎหมายของ Air France (โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาบริการและข้อเสนอใหม่ ปรับปรุงโปรแกรมความภักดี ปรับปรุงการบริการลูกค้า…)

โดยเฉพาะ ข้อมูลของท่านจะนำมาใช้ :
 • เพื่อช่วยให้ท่านสามารถรับประโยชน์จากบริการต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Air France เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ : การสร้างบัญชีผู้ใช้ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการการสำรองที่นั่ง การให้ความช่วยเหลือและการร้องเรียน การจัดการโปรแกรมความภักดี ฯลฯ
 • เพื่อให้ท่านสามารถท่องเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือน ข้อเสนอ และรูปแบบการให้บริการอื่นๆของเราตรงตามความสนใจของท่านให้มากที่สุด
 • เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลโดยแบ่งปันข้อมูลบางประเภทกับคู่ค้าทางธุรกิจพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความรู้ของเราเกี่ยวกับจุดสนใจของท่าน และช่วยให้เราสามารถส่งข้อเสนอและรูปแบบบริการอื่นๆส่วนบุคคลได้ (ภายใต้ข้อตกลงที่ท่านได้ให้ไว้หากมีการร้องขอ และเคารพสิทธิ์ในการคัดค้านของท่านตามกฎที่นำมาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า)
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามกฎระเบียบของรัฐเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และการเข้าสู่ดินแดน เพื่อป้องกันการไม่ชำระเงิน และการต่อสู้กับการทุจริต รวมถึงรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน

ในแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Air France ฟังก์ชัน "Scan Passport" ช่วยให้ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นโดยไม่ต้องพิมพ์ป้อนข้อมูล ไม่มีการบังคับใช้ฟังก์ชันดังกล่าว

ในแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Air France การเข้าถึงข้อมูลการติดต่อจะใช้เพื่อให้ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม "เพื่อนร่วมเดินทาง" หรือ "สมัครสมาชิก Flying Blue" ได้โดยอัตโนมัติ ท่านจึงสามารถป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องพิมพ์ป้อนข้อมูล ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ฟังก์ชั่นนี้

เหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้สัญญาการขนส่งและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยหรือความปลอดภัยของเที่ยวบิน อาจได้รับการบันทึกทางคอมพิวเตอร์และมีการร้องเรียน และนำไปสู่การห้ามการขนส่งบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Air France เป็นระยะเวลาสามปี

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้นานเท่าไร

Air France รับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ Air France ยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่ดำเนินการโดย Air France และคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งบังคับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลบางประเภท ระยะเวลาการบังคับตามกฎหมายที่อาจบังคับใช้ รวมถึงคำแนะนำของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ CNIL เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลบางประเภท (ตัวอย่างเช่น คำตัดสินฉบับที่ 2016-264 ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐานให้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต (NS-048) มาตรา L.232-7 แห่งประมวลกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายใน อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งข้อมูลผู้โดยสารไปยังหน่วยงานราชการของฝรั่งเศส การเก็บรักษาคุกกี้เป็นเวลา 13 เดือนตามคำแนะนำของ CNIL...)

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ผู้รับข้อมูลของท่าน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของ Air France เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีการส่งต่อข้อมูลไปยังพนักงาน Air France ที่ได้รับมอบหมาย พันธมิตร (KLM SkyTeam ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทเช่ารถ โรงแรม บริษัทบัตรเครดิต เป็นต้น) หรือผู้ให้บริการเสริมในการปฏิบัติงานของบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่อ้างถึงข้างต้น เราขอแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งว่าในบริบทดังกล่าว Air France ขอให้ผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ และเช่นเดียวกับทุกสายการบิน ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับซึ่งมีบังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศสและระหว่างประเทศ Air France อาจมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานรัฐบาลฝรั่งเศสและต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต (ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ ฯลฯ ) ตัวอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกฎระเบียบการบังคับตรวจคนเข้าเมือง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ

ตามมาตรา L.232-7 แห่งประมวลกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายใน เราแจ้งให้ท่านทราบว่าสายการบินอาจส่งข้อมูลการสำรองที่นั่ง การเช็คอินและการขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร (API/PNR) ให้แก่หน่วยราชการฝรั่งเศสตามเงื่อนไขในการประมวลผล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับที่ 2014-1095 วันที่ 26/09/2014

2. การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป

ผู้รับข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นบางประเภทอาจอยู่นอกสหภาพยุโรป และสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เก็บรวบรวมโดย Air France (นามสกุล ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดการเดินทาง ฯลฯ) เพื่อการดำเนินงานที่ดีของสัญญาการขนส่ง หรือเนื่องจากอำนาจหน้าที่พิเศษตามกฎหมาย

ในกรณีดังกล่าว Air France รับประกันการคุ้มครองข้อมูลของท่านตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุด โดยผ่านทางการลงนามข้อสัญญาบนพื้นฐานแม่แบบของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นกรณีๆไป หรือกฎระเบียบใดๆที่สอดคล้องกับข้อบังคับทั่วไปของการคุ้มครองข้อมูล RGPD เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการประเมินผลโดยผู้ให้บริการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยประเทศดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีระดับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสม

จะใช้สิทธิ์ของท่านได้อย่างไร

ตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ทุกเมื่อ รวมถึงสิทธิ์ในการจำกัดและคัดค้านการประมวลผล และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะกำหนดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังถึงแก่กรรม

นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ใดๆสามารถดำเนินการลบออกได้โดยเร็วที่สุด

โดยสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ทางจดหมายตามที่อยู่ต่อไปนี้:
 Air France
 Délégué à la Protection des Données / Data Protection Officer - ST.AJ IL
 45, rue de Paris
 95747 Roissy CDG Cedex
 France
 อีเมล : mail.data.protection@airfrance.fr

ในกรณีดังกล่าว โปรดแนบเอกสารที่จำเป็นในการระบุตัวตนของท่าน (ชื่อ นามสกุล อีเมล)มาพร้อมคำขอ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนของท่าน

สำหรับบริการเฉพาะบางประเภท ท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยตรงทางออนไลน์ (การจัดการบัญชีผู้ใช้ การสำรองที่นั่ง โปรแกรมความภักดี ฯลฯ)

ท่านยังมีสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพแห่งชาติ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับทั่วไปของการคุ้มครองข้อมูล RGPD

ในกรณีโปรแกรมความภักดี Flying Blue และ BlueBiz ท่านสามารถใช้สิทธิ์เพื่อเพิกถอนความยินยอมของท่าน หรือส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยติดต่อ Air France ตามที่อยู่ข้างต้นหรือที่ KLM ตามที่อยู่ต่อไปนี้ :
 KLM Royal Dutch Airlines
 Privacy Office - AMSPI
 PO Box 7700
 1117 ZL Luchthaven Schiphol
 The Netherlands
 อีเมล : KLMPrivacyOffice@klm.com

AIR FRANCE และ KLM จะร่วมมือกันหากจำเป็นเพื่อรับประกันการใช้สิทธิ์ของท่าน หรือตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆของท่าน

เมื่อท่านติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา บทสนทนาทางโทรศัพท์ของท่านอาจได้รับการบันทึก เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ การป้องกันข้อพิพาท และการสนทนาทางโทรศัพท์อันมีเจตนาร้าย หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการบันทึก โปรดแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่โดยตรง

ท่านยังมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาลูกค้า เมื่อมีการบังคับทางกฎหมาย ข้อมูลของท่านจะสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้งเท่านั้น

นอกจากนี้หากท่านไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ Air France ทางอีเมล ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์การยกเลิกการสมัครจดหมายข่าวที่ด้านล่างของจดหมายข่าวแต่ละฉบับ

หากท่านไม่ประสงค์รับข้อเสนอของ Flying Blue และพันธมิตรของเรา ท่านสามารถอัปเดตการตั้งค่าการติดต่อสื่อสารในโปรไฟล์ของท่านได้โดยเข้าสู่ระบบ บัญชี FlyingBlue ของท่าน

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าถึงบริการบางประเภท (อาหารพิเศษ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ฯลฯ) ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านในการคัดค้านการเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ แต่การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่สามารถรับประโยชน์จากบริการหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของฝรั่งเศสและต่างประเทศ การขาดการสื่อสารหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลบางประเภท อาจนำไปสู่การตัดสินใจในการปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือการเข้าดินแดนต่างประเทศ (ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจของสำนักงานศุลกากร) ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ Air France

ความเพลิดเพลินในการใช้บริการออนไลน์ของ AIR FRANCE
ผ่านสื่อสังคมและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

Air France มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและผู้เข้าชม ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Air France (หรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ให้ท่านสามารถสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ และเข้าใช้บริการ Flying Blue ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจองโรงแรมและรถเช่า รวมทั้งการประกันภัยการเดินทางที่นำเสนอโดยคู่ค้าของเรา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและการเข้าสู่ระบบบัญชี Air France ของท่าน ท่านสามารถเชื่อมโยงบัญชี Air France กับเครือข่ายทางสังคมส่วนใหญ่ โดยตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลซึ่งระบุไว้ในหน้าจอการเชื่อมโยงและการอนุญาตของแต่ละเครือข่ายสังคม ท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่องเว็บไซต์ Air France ท่านสามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Air France กับบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านมีความประสงค์

คุกกี้

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการต่างๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์และความสอดคล้องของบริการกับความต้องการของท่านอย่างต่อเนื่อง Air France อาจใช้ "คุกกี้" ไฟล์ข้อความซึ่งใช้ในการระบุเครื่องปลายทางของท่าน เมื่อท่านเชื่อมต่อกับบริการใดบริการหนึ่งของเรา

การวางคุกกี้หรือพล็อตเตอร์ในเครื่องปลายทาง(คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ ) ช่วยให้ Air France สามารถรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล ตามการตั้งค่าของเครื่องปลายทางที่ท่านเลือก คุกกี้ช่วยให้สามารถ:
 • ใช้ฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ Air France,
 • เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเราและตรวจสอบปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น
 • จดจำตัวเลือกและความพึงพอใจของท่านและปรับแต่งส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของท่าน
 • รวบรวมสถิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการจราจรและการใช้องค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ Air France (หัวข้อที่เข้าชม เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต) ซึ่งช่วยปรับปรุงการยศาสตร์ของเว็บไซต์ และความน่าสนใจของบริการที่นำเสนอ,
 • ประเมินประสิทธิภาพของแผนรณรงค์โฆษณาของเรา โดยนับและประเมินจำนวนยอดขายและจำนวนคลิกตามการลงทุนด้านการโฆษณาของเรา
 • รับทราบถึงเนื้อหาของหน้าเว็บที่ท่านเข้าชม การค้นหาเที่ยวบินที่ท่านดำเนินการ ข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์อื่นๆ หน้าเว็บและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าชม
 • แบ่งปันข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆเพื่อสามารถนำเสนอโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ
 • แบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ พล็อตเตอร์บางประเภทอาจนำมาใช้หรืออ่านได้โดยบุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการโฆษณา บริษัทด้านการสื่อสาร เป็นต้น) ขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ Air France

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ได้ทุกเมื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้โดย Air France โปรดดูนโยบาย การจัดการคุกกี้

ความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ / การรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้กับเราถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ Air France ดังนั้นเราจึงใช้ทุกมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และบริบทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการทำลาย การสูญหาย การบิดเบือน การเปิดเผย การบุกรุก หรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่เจตนาหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านจึงมั่นใจได้ในการรักษาความลับและความปลอดภัยเมื่อซื้อบัตรโดยสาร

เรานำเสนอระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่บังคับใช้

Air France พยายามต่อสู้กับการปลอมแปลงตนเป็นผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้อุปกรณ์สำหรับตรวจจับการฉ้อโกงในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องท่านในกรณีที่บัตรเครดิตของท่านสูญหายหรือถูกโจรกรรม

การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติที่ดีแต่ละคน ด้วยเหตุนี้จึงขอให้ท่านอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลที่สาม ออกจากระบบโปรไฟล์และบัญชีโซเชียลของท่านทุกครั้ง (โดยเฉพาะในกรณีบัญชีเชื่อมโยง) และปิดหน้าต่างเบราเซอร์ของท่านในตอนท้ายของเซสชั่นการทำงาน โดยเฉพาะหากท่านเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราขอแนะนำให้ท่านอย่าเผยแพร่เอกสารใดๆที่ออกให้โดย Air France ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (บัตรขึ้นเครื่อง หมายเลขบัตรโดยสาร ฯลฯ) ต่อบุคคลที่สาม หรือตีพิมพ์บนเครือข่ายสังคม

เพื่อรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เชิญท่านเข้าชม เว็บท่าความปลอดภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เงื่อนไขและข้อตกลงเกี่ยวกับบริการหรือสิทธิประโยชน์บางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Air France เว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาจกำหนดวิธีการเฉพาะในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สุดท้าย Air France ได้นำขั้นตอนในการจัดการข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยมาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบถึงการละเมิดดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที และแจ้งเตือนท่านหากการละเมิดดังกล่าวอาจก่อความเสียหายให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์

Air Franceจะไม่รวบรวมและไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองซึ่งมีความรับผิดชอบต่อผู้เยาว์

หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Air France ผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรสามารถคัดค้านการกระทำดังกล่าว โดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้

นอกจากนี้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตน สามารถทำการลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเร็วที่สุด

ลิงก์เพื่อเข้าเว็บไซต์อื่นๆ

ในหน้าเว็บหลายหน้าในเว็บไซต์ Air France ท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆของบริษัทอื่น ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บ Air France ดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขในเว็บไซต์เหล่านี้อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขของ Air France จะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเว็บไซต์อื่นๆเหล่านี้

คำถามต่างๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการในการเข้าประเทศที่บังคับใช้ของประเทศปลายทางของท่าน เชิญดูหัวข้อ ระเบียบการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐฯโปรดดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ :

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว หรือวิธีที่ Air France ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอเชิญท่านติดต่อเจ้าหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลของเราตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ : mail.data.protection@airfrance.fr

การเปลี่ยนแปลง

Air France ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรับรองว่าจะแจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของ Air France เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใดๆ
เงื่อนไขฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
กลับไปด้านบนของหน้า